Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Brussel – Internationale Instellingen - Uitbreiding van bestaande kanaalgoot in de refterkeuken

Werken
Publicatie datum
22-04-2020
Deadline
08-05-2020 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (met publicatie in Free Market)
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen - Regio Brussel | 1060 BRUSSEL, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten | Rahouti Said
Opdrachtcodes (CPV)
45232460 - Sanitaire installaties
Korte inhoud
Brussel – Internationale Instellingen - Uitbreiding van bestaande kanaalgoot in de refterkeuken
truck tower-crane sharing