AZ DELTA
Aankondiging van een opdracht

B014312_P12

AZ Delta vzw
Nieuwbouw Algemeen Ziekenhuis
Perceel 12 - Buizenpost

Publicatiedatum
14-12-2016
Deadline
13-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE256 - Arr. Roeselare
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ DELTA
Postadres
Rode-Kruisstraat 20, 8800 Roeselare, BE
Contactpunt(en)
Mevr. Sabien Cailliau

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1. Naam en rechtsvorm van het bedrijf, nationaliteit, maatschappelijke zetel (adres), telefoon, fax, naam van de vertegenwoordiger;
2. Bewijs handtekenbevoegdheid (cfr. art. 82 KB Plaatsing);
3. Attest Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de vereisten inzake de betaling van zijn bedragen voor de sociale zekerheid (cfr. art. 62§1);
4. Voor kandidaten/inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: een attest door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij volgens de rekening die ten laatste de uiterste indieningsdatum van de offerte is opgemaakt, voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
5. Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document;
6. Attest niet-faillissement;
7. Attest fiscale schulden FOD Financiën (art. 63 KB Plaatsing), of gelijkwaardig document overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

Economische en financiële draagkracht

Eventuele minimumeisen:

1. Bankverklaring : de kandidaat/inschrijver bezorgt een bankverklaring overeenkomstig het model conform art. 67 §1-1° afgeleverd door een gekende bankinstelling met zetel in de Europese Unie, waaruit blijkt dat de financiële mogelijkheden van de kandidaat/inschrijver van die aard zijn dat de kandidaat/inschrijver de opdracht financieel tot een goed einde kan brengen.
2. Omzet van de werken van de onderneming over de laatste 3 boekjaren : verklaring van de omzet met stavingsstukken (jaarrekeningen) in werken van de onderneming.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

1. De bewijsstukken betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting tijdens de laatste drie jaar. In de lijst dient onderscheid gemaakt te worden tussen kader, administratief en technisch personeel.
2. Lijst van gelijkaardige, binnen de ziekenhuissector uitgevoerde werken waarbij minstens volgende specifieke referenties dienen bijgevoegd te worden :
- minstens 2 referenties in de laatste 5 jaar van een ziekenhuisproject (nieuwbouw, uitbreiding of renovatie) waarvoor een volledige buizenpostinstallatie werd uitgevoerd en ten bedrage van minstens € 250.000.
- minstens 1 referentie in de laatste 5 jaar van een ziekenhuisproject (nieuwbouw, uitbreiding of renovatie) waarbij een buizenpostinstallatie Ø 160 mm werd uitgevoerd die specifiek gebruikt wordt voor het transport van geneesmiddelen type cytostatica.
Eénzelfde project mag niet voor meerdere van bovenstaande referenties gebruikt worden. Enkel projecten waarvan de betrokken installaties reeds het voorwerp uitmaakten van een voorlopige oplevering zijn geldig (projecten in bestelling of in uitvoering worden niet aanvaard als referentie).
De referenties dienen gestaafd te worden aan de hand van een ondertekend attest van goede uitvoering vanwege de aanbestedende overheid, met specifieke vermelding van de desbetreffende opdracht. Hiertoe wordt het modelattest in bijlage 5M gebruikt. Dit attest dient specifiek te verwijzen naar de hierboven gevraagde referenties.
3. Erkenning : getuigschrift van erkenning in categorie N2, klasse overeenkomstig het bedrag van inschrijving (op basis van de raming worden de werken geacht te behoren tot de klasse 3) of een getuigschrift van evenwaardige erkenning in een lidstaat van de Europese Unie of de bewijzen dat de kandidaat/inschrijver voldoet aan de voorwaarden tot erkenning zoals gesteld in de wet van 20.03.91.