Aankondiging van een opdracht

Edegem – FOD Financiën – Uitgraven en opvullen

Werken
Publicatie datum
28-10-2015
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord | 2000 ANTWERPEN, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
45112310 - Landophoging
45112360 - Bodemherstel
45112600 - Uitgraven en opvullen
Korte inhoud
Edegem – FOD Financiën – Uitgraven en opvullen
truck tower-crane sharing