Vlaamse Milieumaatschappij
Aankondiging van een opdracht

Onderhoudswerken op waterlopen van eerste categorie in het Dijle-Zennebekken - Regio Dijle Noord

Onderhoudswerken op waterlopen van eerste categorie in het Dijle-Zennebekken - Regio Dijle Noord

Publicatiedatum
20-10-2015
Deadline
26-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45246000 - Werkzaamheden voor rivierdebietregeling en hoogwaterbeheersing
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres
Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, BE
Contactpunt(en)
De heer Kurt Duerinckx

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.
Omdat de volgende documenten voor de aanbestedende overheid niet kosteloos toegankelijk zijn via elektronische middelen zoals bedoeld in artikel 60 § 1 moeten bovenop de impliciete verklaring op erewoord deze documenten bij de offerte worden gevoegd:
Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document, niet ouder dan 3 maanden op de uiterste datum van indiening van de offertes

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: B (Waterbouwkundige werken) , Klasse 1
B1 (Waterlopen ruimen) , Klasse 1