Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Speciale Studiedienst
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor het demonteren en het afvoeren van de roltrappen van het Brusselse metro en premetronetwerk

Het demonteren en het afvoeren van de roltrappen van het Brusselse metro en premetronetwerk

Publicatiedatum
07-10-2015
Deadline
17-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45313200 - Installeren van roltrappen
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Speciale Studiedienst
Postadres
Koningstraat, 76, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Vancraenbroeck Eric Paul

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Artikel 65 § 1 :
Voor de Belgische inschrijvers, zal de aanbestedende overheid zelf via consultatie langs elektronische weg van de federale databank, geïdentificeerd als authentieke bronnen, de inlichtingen of documenten betreffende het betalingsattest voor sociale zekerheid, inwinnen.
De overige gevraagde documenten of inlichtingen betreffende toegangsrecht zullen door de inschrijvers zelf geleverd worden.
Artikel 65 § 2 :
De kandidaat of inschrijver is ertoe gehouden om de vereiste inlichtingen of documenten te leveren zelfs indien deze tijdens een andere procedure georganiseerd door de aanbestedende overheid geleverd worden.
Artikel 66 tot 71 – Toegangsrecht :
De vreemde inschrijver moet aan de voorwaarden voldoen en bewezen door een document dat verplicht bij de offerte dient gevoegd te worden :
? het attest uitgaande van de vreemde en competente overheid volgens het geval, waar de aannemer bewijst dat hij in regel is met de sociale bijdrage in de zin van het artikel 67, § 2 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012.
Artikel 66 § 4 - Impliciete verklaring op erewoord :
Door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingcriteria bevindt zoals bedoeld in de artikelen 66 tot 71 van het K.B. van 16 juli 2012 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale sectoren, zoals gewijzigd.
De aanbestedende overheid (=AO) onderzoekt de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver van wie de offerte als beste gerangschikt is. Daartoe, en in het geval dat de aanbestedende overheid de nuttige inlichtingen niet kan verkrijgen via elektronische weg (federale informaticatoepassing ‘DIGIFLOW’), vraagt hij de betrokken inschrijver om hem zo snel mogelijk en binnen de vooropgestelde termijn, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan.
Voor de Belgische inschrijvers, zal de aanbestedende overheid zelf de documenten of inlichtingen m.b.t. het attest van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen via elektronische weg opzoeken in de federale databanken die beschouwd worden als authentieke bronnen.
De andere vereiste documenten en inlichtingen voor de kwalitatieve selectie zullen door de inschrijvers zelf voorgelegd worden.
Opmerkingen :
Voor de offertes door tijdelijke handelsvennootschappen of feitelijke verenigingen ingediend, moet elke deelgenoot afzonderlijk bewijzen dat hij zich niet in een ‘toestand van uitsluiting’ bevindt. Bijgevolg is de beschikking over de impliciete verklaring op erewoord waarvan sprake is van toepassing voor elk lid van de tijdelijke handelsvennootschap. De uitsluiting van een van de deelgenoten maakt de offerte van de tijdelijke handelsvennootschap of de tijdelijke vereniging nietig (Omzendbrief 10.02.98).
1) Indien de AO na verificatie vaststelt dat de impliciete verklaring op erewoord, op de uiterste datum van ontvangst van de offertes, niet of niet meer overeenstemt met de persoonlijke toestand van de geselecteerde inschrijver, dan wordt/kan de inschrijver worden uitgesloten.
2) In dit geval maakt de AO een nieuwe rangschikking op, rekening houdend met de offerte die onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt, en zal ze de persoonlijke situatie nagaan van de op die manier nieuwe gerangschikte inschrijver, enzovoorts, indien dit nodig is.
Artikel 73 :
De inschrijver moet voldoen aan de voorwaarden van de kwalitatieve selectie gestaafd door de volgende documenten die verplicht te voegen zijn bij de offerte :
1) hetzij het bewijs van zijn erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken van ondercategorie F1 en van de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 5 volgens de raming van de aanbestedende overheid) ;
2) hetzij het bewijs van een gelijkwaardig erkenning die voortspruit uit een inschrijving op een officiële lijst van aannemers erkend in een andere Lidstaat van de E.G. evenals uit eventuele aanvullende documenten ;
3) hetzij de nodige alternatieve bewijsstukken overeenkomstig artikel 3 § 1 en 2° van de wet van 20 maart 1991 aangaande de erkenning van aannemers der werken (cf. artikel 1er van het ministerieel besluit van 27 september 1991).

Economische en financiële draagkracht

1) een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en de omzet betreffende de producten bedoeld in de opdracht en dit voor de 3 laatste boekjaren ;
2) het globale zakencijfer zal ten minste 50 % vertegenwoordigen van het bedrag van de opdracht en het zakencijfer relatief aan deze opdracht bedraagt ten minste 10 % van het bedrag van de opdracht .

Vakbekwaamheid

1) een lijst van de uitgevoerde werken betreffende het demonteren en het afvoeren van roltrappen of metalen gebinten en/of industriële machines gedurende de 5 laatste jaren, hun bedrag, hun datum en de openbare of private bestemmelingen :
- indien het gaat over werken voor een publieke overheid: worden deze bewezen met certificaten opgesteld of geviseerd door de bevoegde overheid;
- indien het gaat over werken voor private personen : dan zijn deze certificaten opgesteld door de bouwheer. Bij gebrek aan dit certificaat is een eenvoudige verklaring toegestaan ;
2) het bewijs van ISO 9000 aggregatie, alsook de geldigheidstermijn, afgeleverd door een neutraal erkend organisme.