Brussels Planningsbureau
Aankondiging van een opdracht

Overheidsopdracht voor aanneming van diensten betreffende de aanwijzing van een sociaal secretariaat voor het Brussels Planningsbureau

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brussels Planningsbureau
Nationaal identificatienummer
0664.820.875_547977
Postadres
Naamsestraat 59
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Sophie Batardy
Telefoon
+32 24354281
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://perspective.brussels/

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377277

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377277

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=B.B.P.-CSC%2FSB%2F050-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   strategische en verordenende planning van het brusselsegrondgebied

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Overheidsopdracht voor aanneming van diensten betreffende de aanwijzing van een sociaal secretariaat voor het Brussels Planningsbureau

Referentienummer:   B.B.P.-CSC/SB/050-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79211110 - Loonadministratiediensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht heeft tot doel een beroep te doen op de diensten van een erkend sociaal secretariaat voor de behoeften van het Brussels Planningsbureau (BPB en perspective.brussels genaamd).

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Deze opdracht heeft tot doel een beroep te doen op de diensten van een erkend sociaal secretariaat voor de behoeften van het Brussels Planningsbureau (BPB en perspective.brussels genaamd).

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   50

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit van de voorgestelde methodologie  / Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Extra diensten ten opzichte van de in het bestek gevraagde diensten, aangeboden door de opdrachtnemer (begrepen in de prijs)  / Weging:   10

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   36

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht stilzwijgend met een bijkomende termijn van 24 maanden met dezelfde opdrachtnemer te verlengen, voor zover de voorwaarden van deze opdracht ongewijzigd blijven.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het sociaal secretariaat dat een offerte indient, moet beschikken over een erkenning van de Unie van erkende sociale secretariaten overeenkomstig artikel 27 § 1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.Het moet het bewijs van deze erkenning bij zijn offerte voegen.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver levert het bewijs van deze draagkracht door een verklaring af te geven betreffende de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp is van de opdracht voor aanneming van diensten (diensten geleverd als erkend sociaal secretariaat) over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

de laatste jaarlijkse omzet van de bedrijfsactiviteit moet minimaal gelijk zijn aan € 72.000,00 excl. btw.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver dient:
1. een verklaring bij te voegen betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming van de dienstverlener en de omvang van haar staf gedurende de laatste drie jaar;
2. een lijst bij te voegen van de belangrijkste diensten die de laatste 3 jaren uitgevoerd werden als erkend sociaal secretariaat, met vermelding van het bedrag van de erelonen, de data en de openbare of private bestemmeling.
Voor elke referentie bezorgt de inschrijver:
o een korte beschrijving van de gepresteerde diensten
o de data van begin en einde van de overheidsopdracht
o de volledige contactgegevens (contactpersonen, adres, telefoonnummer, e-mail) van de instanties waarvoor het bestemd was
Het bewijs van de diensten wordt geleverd door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of geviseerd, of als de bestemmeling een privékoper was door een attest van de koper of, bij ontstentenis, gewoon door een verklaring van de dienstverlener.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver moet bij zijn offerte volgende referenties voegen:
o Minimaal 2 contracten van diensten geleverd als sociaal secretariaat.
Minimaal niveau: de referenties moeten een minimale jaarlijkse waarde hebben van € 36.000,00 excl. btw.
o Van deze twee contracten moet de inschrijver ten minste 1 referentie in de publieke sector voorstellen.
Aan de hand van deze referentie moet de inschrijver het bewijs leveren van zijn ervaring met het beheer van de specifieke kenmerken van statutair personeel, inzonderheid het beheer van de besluiten.
Een van de essentiële kenmerken van de opdracht behelst immers het beheer van dossiers van zowel contractuele als statutaire personeelsleden.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   Het sociaal secretariaat dat een offerte indient, moet beschikken over een erkenning van de Unie van erkende sociale secretariaten overeenkomstig artikel 27 § 1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Versnelde procedure

Motivering:   Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   13-07-2020

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   4

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
-
Plaats
Etterbeek
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   zie artikel 23 van het Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-06-2020