Europese commissie/DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship & SMEs/Directorate F: Innovation & Advanced Manufacturing
Aankondiging van een gegunde opdracht

Europese hoofdstad van slim toerisme.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese commissie/DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship & SMEs/Directorate F: Innovation & Advanced Manufacturing
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
N105 9/023
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2332
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

Adres van het kopersprofiel:   http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Europese hoofdstad van slim toerisme.

Referentienummer:   616/PP/GRO/PPA/17/9862

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79411000 - Advies inzake algemeen management

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is het selecteren van Europese hoofdsteden van slim toerisme en het uitreiken van verschillende Europese toerismeprijzen voor 2019 en 2020.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   2.500.000,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79411000 - Advies inzake algemeen management

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   00 - N/A

Voornaamste plaats van uitvoering:   de kantoren van de contractant of een andere plaats die in de inschrijving wordt vermeld, met uitzondering van de kantoren van de Commissie.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De oproep tot inschrijving is gericht op de werving van een contractant voor het verlenen van bijstand aan de Commissie bij de selectie van 2 Europese hoofdsteden van toerisme en het uitreiken van 4 Europese toerismeprijzen in elk van de 2 selectiecycli. In overeenstemming met de algemene doelstellingen wordt verwacht dat het initiatief en de bekroonde bestemmingen zichtbaarheid krijgen in de hele EU en dat ze kunnen profiteren van gerichte promotie- en verspreidingsactiviteiten. In het kader hiervan moet de contractant:

— een EU-breed selectieproces voorstellen en uitvoeren,

— de aspecten organiseren die verband houden met de werkzaamheden van het deskundigenpanel en de Europese jury,

— de prijsuitreiking organiseren,

— een communicatiestrategie voorbereiden en uitvoeren, met inbegrip van verspreidings- en promotieactiviteiten.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30 %

Kwaliteitscriterium - Naam:   kwaliteit van de voorgestelde methodologie  / Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   organisatie van het werk en toekenning van middelen  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   impact en zichtbaarheid  / Weging:   30

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

Artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25.10.2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie. Financieringsbesluit C(2017) 2868, goedgekeurd op 5.5.2017.

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 148-305772

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   SI2.766501

Perceel nr.:   -

Benaming:   Europese hoofdstad van slim toerisme.

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

14-12-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   7

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   7

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Scholz & Friends Berlin GmbH
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Litfaß - Platz 1
Plaats
Berlin
NUTS-code
DE300
Postcode
10178
Land
DEUTSCHLAND
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   2.500.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   2.435.677,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 43032100
Internetadres
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   zie het internetadres vermeld in I.3.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-12-2017

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-