Europese Commissie, DG Communications Networks, Content and Technology, Directorate F — Digital Single Market, Unit F.4 — Digital Economy and Skills
Rectificatie

Onderzoek naar bedrijven met betrekking tot het gebruik van digitale technologieën — CNECT/2020/OP/0004

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, DG Communications Networks, Content and Technology, Directorate F — Digital Single Market, Unit F.4 — Digital Economy and Skills
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_en

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Onderzoek naar bedrijven met betrekking tot het gebruik van digitale technologieën — CNECT/2020/OP/0004

Referentienummer: CNECT/2020/OP/0004

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79310000 - Uitvoeren van marktonderzoek

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, robotica, big data, „internet van de dingen“, high performance computing, kwantum, cloud computing, blokketen en 3D-printing, worden steeds belangrijker in het dagelijks leven van bedrijven en individuen. Het gebruik van digitale technologieën roept vragen op over de manier waarop ICT kan bijdragen aan de duurzaamheid en een groenere economie.
Er zijn momenteel geen gedetailleerde gegevens beschikbaar op het niveau van de lidstaten met betrekking tot de toepassing en andere aspecten van deze technologieën. Er bestaan al enkele verslagen en statistieken die een basis kunnen vormen voor de ontwikkeling van een Europees kader voor gegevensverzameling.
De belangrijkste doelstelling is een betrouwbaar kwantitatief overzicht verwerven op het niveau van de lidstaten met betrekking tot de status van een aantal van de bovengenoemde nieuwe technologieën en/of het meten van de wijze waarop ICT kan bijdragen tot duurzaamheid (dit onderzoek gaat niet over de duurzaamheid van de ICT-sector). De lijst van technologieën kan van jaar tot jaar variëren (aangezien dit onderzoek tweemaal kan worden verlengd na het eerste jaar).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-03-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: -

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: -

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 052-122414

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging:

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
In plaats van:
14-04-2020 16:00
Te lezen:
21-04-2020 16:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
In plaats van:
16-04-2020 11:00
Te lezen:
23-04-2020 11:00

Overige nadere inlichtingen

-