Aankondiging van een opdracht

Verzekeringen

Diensten
Publicatie datum
11-09-2017
Deadline
13-10-2017 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen | 8020 Oostkamp, BE | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau | Openbare orde en veiligheid | De heer Michael Gonzales
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten
66513000 - Diensten voor rechtsbijstands- en allriskverzekeringen
66514110 - Verzekeringen voor motorvoertuigen
66516400 - Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen
Korte inhoud
Verzekeringen
Beschrijving percelen

Perceel 1: Perceel

Beschrijving
Perceel
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
66516400 - Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen
Regiocode (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Gunningscriteria
Kwaliteit: Dienstverlening - 20
Kwaliteit: Kwaliteit - 20
Kwaliteit: Ondersteuning en bereikbaarheid - 20

Perceel 2: Perceel

Beschrijving
Duurtijd van de opdracht: de overeenkomsten worden afgesloten voor een duur van 1 jaar met stilzwijgende verlenging met telkens 1 jaar, met een minimumduur van 3 jaar.
De opdracht vangt aan op 1 januari 2018, onder voorbehoud van gunning door de aanbestedende overheid, waartoe zij niet verplicht is. De aanbestedende overheid heeft het recht één of meerdere percelen niet te gunnen, alsook eventueel te besluiten tot een nieuwe opdracht op dezelfde of op een andere wijze.
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten
66513000 - Diensten voor rechtsbijstands- en allriskverzekeringen
66516400 - Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen
Regiocode (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Gunningscriteria
Kwaliteit: Dienstverlening - 20
Kwaliteit: Kwaliteit - 20
Kwaliteit: Ondersteuning en bereikbaarheid - 20

Perceel 3: Perceel

Beschrijving
Duurtijd van de opdracht: de overeenkomsten worden afgesloten voor een duur van 1 jaar met stilzwijgende verlenging met telkens 1 jaar, met een minimumduur van 3 jaar.
De opdracht vangt aan op 1 januari 2018, onder voorbehoud van gunning door de aanbestedende overheid, waartoe zij niet verplicht is. De aanbestedende overheid heeft het recht één of meerdere percelen niet te gunnen, alsook eventueel te besluiten tot een nieuwe opdracht op dezelfde of op een andere wijze.
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
66514110 - Verzekeringen voor motorvoertuigen
66516400 - Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen
Regiocode (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Gunningscriteria
Kwaliteit: Dienstverlening - 20
Kwaliteit: Kwaliteit - 20
Kwaliteit: Ondersteuning en bereikbaarheid - 20

Perceel 4: Perceel

Beschrijving
Duurtijd van de opdracht: de overeenkomsten worden afgesloten voor een duur van 1 jaar met stilzwijgende verlenging met telkens 1 jaar, met een minimumduur van 3 jaar.
De opdracht vangt aan op 1 januari 2018, onder voorbehoud van gunning door de aanbestedende overheid, waartoe zij niet verplicht is. De aanbestedende overheid heeft het recht één of meerdere percelen niet te gunnen, alsook eventueel te besluiten tot een nieuwe opdracht op dezelfde of op een andere wijze.
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
66516400 - Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen
Regiocode (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Gunningscriteria
Kwaliteit: Dienstverlening - 20
Kwaliteit: Kwaliteit - 20
Kwaliteit: Ondersteuning en bereikbaarheid - 20
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Deze opdracht is uitsluitend voorbehouden voor verzekeringsmaatschappijen die erkend zijn door de F.S.M.A krachtens hoofdstuk II van de wet van 9 juli 1975 en de wet van 4 april 2014 Wet betreffende de verzekeringen. Verzekeringsmakelaars en andere tussenpersonen zijn uitgesloten.
- Een verklaring dient voorgelegd te worden betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. De inschrijver zal een omzet in de desbetreffende verzekeringstakken aantonen die minimaal 2x de geraamde waarde is van het perceel waarvoor hij een offerte indient.
Minimum vereisten
Een verklaring dient voorgelegd te worden betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. De inschrijver zal een omzet in de desbetreffende verzekeringstakken aantonen die minimaal 2x de geraamde waarde is van het perceel waarvoor hij een offerte indient.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
De technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid van de inschrijver zal door de aanbestedende overheid worden afgeleid uit alle informatie opgenomen in onderstaande documenten:
- Een lijst van referenties voor diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht door de inschrijver, met vermelding van het jaar en van de naam van de publiekrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
- De correcte uitvoering van deze diensten worden aangetoond door minimaal 3 “attesten past performance” (attest van goede uitvoering van de diensten) die de publiekrechtelijke instantie ondertekent OF eenvoudigweg door een gelijkaardige verklaring van de publiekrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De attesten moeten bovendien betrekking hebben op elk van de percelen en elk van de verzekeringstakken waarvoor wordt ingeschreven, zodat de inschrijver minimaal drie referenties kan voorleggen voor elk perceel waarvoor hij inschrijft. Op elk “attest van goede uitvoering” zullen voldoende contactgegevens staan zodat de aanbestedende overheid tot verificatie van deze referenties kan overgaan.
- De inschrijver dient de permanente beschikbaarheid (24u/24, 7dagen/7) van een Nederlandstalige vertegenwoordiger (bedoeld wordt bvb. account manager, relatiebeheerder, inspecteur,…) in Vlaanderen aan te tonen en te garanderen. Dit vanaf het indienen van de offerte tot de einddatum van de overeenkomst.
Minimum vereisten
- Een lijst van referenties voor diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht door de inschrijver, met vermelding van het jaar en van de naam van de publiekrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
- De correcte uitvoering van deze diensten worden aangetoond door minimaal 3 “attesten past performance” (attest van goede uitvoering van de diensten) die de publiekrechtelijke instantie ondertekent OF eenvoudigweg door een gelijkaardige verklaring van de publiekrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De attesten moeten bovendien betrekking hebben op elk van de percelen en elk van de verzekeringstakken waarvoor wordt ingeschreven, zodat de inschrijver minimaal drie referenties kan voorleggen voor elk perceel waarvoor hij inschrijft. Op elk “attest van goede uitvoering” zullen voldoende contactgegevens staan zodat de aanbestedende overheid tot verificatie van deze referenties kan overgaan.
- De inschrijver dient de permanente beschikbaarheid (24u/24, 7dagen/7) van een Nederlandstalige vertegenwoordiger (bedoeld wordt bvb. account manager, relatiebeheerder, inspecteur,…) in Vlaanderen aan te tonen en te garanderen. Dit vanaf het indienen van de offerte tot de einddatum van de overeenkomst.
truck tower-crane sharing