Gemeente Opglabbeek
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Pensioenverzekering statutairen en mandatarissen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Pensioenverzekering statutairen en mandatarissen

Publicatiedatum
04-01-2016
Deadline
15-02-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten
66500000 - Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen
75320000 - Pensioenstelsels voor ambtenaren
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Opglabbeek
Postadres
Kapelstraat 1, 3660 Opglabbeek, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Tanja Knoops

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring/bewijs vanwege de inschrijver waaruit blijkt dat hij pensioenreserves in beheer heeft voor een totaal bedrag van tenminste 500.000.000,00 EUR.

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

Referentielijst van gelijkaardige representatieve contracten met openbare instellingen.
Bewijs van toelating tot het uitoefenen van levensverzekeringsactiviteiten.

Eventuele minimumeisen:

Referentielijst van gelijkaardige representatieve contracten met openbare instellingen.
Bewijs van toelating tot het uitoefenen van levensverzekeringsactiviteiten.