Europese Commissie
Aankondiging van een opdracht

Levering van rekken en scheidingswanden uit traliewerk en verlening van aanverwante diensten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
CSM 1 05/P001
Plaats
Bruxelles
Postcode
1049
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
OIB.02.002 Marchés publics
Telefoon
+32 22986989
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22960570

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://ec.europa.eu

Adres van het kopersprofiel:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   ja

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Levering van rekken en scheidingswanden uit traliewerk en verlening van aanverwante diensten

Referentienummer:   OIB.02/PO/2018/008/750

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   39131000 - Kantoorrekken

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Levering van rekken en scheidingswanden uit traliewerk en verlening van aanverwante diensten

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw:   3.000.000,00

Munt:   EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   39131100 - Archiefrekken

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussels Hoofdstedelijk Gewest en omgeving (BE), Luxemburg (LU), Straatsburg (FR), Heraklion (EL), Ispra (IT), Sevilla (ES), 's-Gravenhage en Amsterdam (NL), Stockholm (SE)

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Levering van rekken en scheidingswanden uit traliewerk en verlening van aanverwante diensten

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   3.000.000,00

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

de inschrijver moet bij zijn inschrijving alle documenten en inlichtingen voegen die worden vereist in III.1 „Voorwaarden voor deelneming” van onderhavige aankondiging en opgesomd in bijlage I bij het bestek (checklist van de in te vullen en te verstrekken documenten).

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Een kopie van de financiële overzichten (balansen en resultatenrekeningen) van de laatste 3 boekjaren waaruit het jaarresultaat vóór aftrek van de belastingen blijkt. Indien de inschrijver om een gegronde reden niet in staat is deze over te leggen, moet hij een verklaring overleggen over het jaarresultaat vóór aftrek van de belastingen tijdens de laatste 3 jaar. Indien de financiële overzichten of de verklaring over de laatste 3 jaar negatief zijn, moet de inschrijver elk ander document overleggen waaruit zijn financiële en economische draagkracht blijkt, zoals een passende garantie van een derde (bijvoorbeeld het moederbedrijf) of verklaringen van de financiële commissaris of van de accountant of gelijkwaardig.
— Een verklaring over de specifieke jaaromzet met betrekking tot het voorwerp van de opdracht die tijdens de laatste 3 boekjaren is gerealiseerd.

Eventuele minimumeisen:

om te worden geselecteerd, moet de inschrijver voor de laatste 3 boekjaren een gemiddelde jaaromzet aantonen van 800 000 EUR.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— de inschrijver moet de uitvoering aantonen van 5 leveringen met installatie van rekken, waaronder 1 voorbeeld van een levering met installatie van vaste archiefrekken, 1 voorbeeld van een levering met installatie van vaste rekken voor bibliotheken, 2 voorbeelden van leveringen met installatie van mobiele rekken en 1 voorbeeld van een levering met installatie van industriële rekken, die in de laatste 3 jaar zijn uitgevoerd met vermelding van de waarde, de looptijd, de aanvangsdatum en de volledige gegevens (naam van de contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mailadres) van de publiek- of privaatrechtelijke begunstigden;
— de inschrijver moet aantonen dat de organisatie is gebaseerd op een kwaliteitsborgingssysteem dat minstens beantwoordt aan de vereisten van de norm ISO 9001:
—— hetzij door de verstrekking van een gewaarmerkte kopie van het ISO 9001-certificaat met vermelding van het bestreken gebied en van de erkende instantie die het certificaat heeft afgeleverd,
—— hetzij door de verstrekking van de gewaarmerkte kopie van elke andere gelijkwaardige referentie waarvan de toepassing, na een audit door een derde partij, het voorwerp kan uitmaken van een erkenning, zoals een certificering, een machtiging of een goedkeuring,
—— hetzij door de verstrekking van documentatie van het kwaliteitsbeheersysteem dat door de inschrijver ten uitvoer is gelegd, met een geschreven en ondertekende intentieverklaring (vóór de bekendmaking van de aankondiging van opdracht) van de persoon die gemachtigd is om het bedrijf in dienst te nemen; deze documentatie moet minstens het volgende omvatten:
—— het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen,
—— een documentatiesysteem (beheer van interne en externe documenten, beheer van registraties, beheer van gevallen van niet-conformiteit, preventieve acties, corrigerende acties en interne audits),
—— een inkaartbrenging en bepaling van het toe te passen proces,
—— een controlesysteem (interne audit enz.),
—— een systeem voor de analyse van de resultaten (toetsing van het beheer, klachten, onderzoeken, tevredenheid, indicatoren enz.),
—— een plan voor aanpassing en verbetering (bedrijfsplan, actieplan voor het beheer en de dienstverlening enz.).

Eventuele minimumeisen:

om geselecteerd te worden, moet de inschrijver het volgende aantonen:
1) voor de levering met installatie van vaste archiefrekken, een minimumwaarde van 25 000 EUR;
2) voor de levering met installatie van vaste rekken voor bibliotheken, een minimumwaarde van 20 000 EUR;
3) voor de levering met installatie van mobiele rekken, een minimumwaarde van 40 000 EUR voor elk van de 2 referenties;
4) voor de levering met installatie van industriële rekken, een minimumwaarde van 200 000 EUR.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Raamovereenkomst met één onderneming:   ja

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   01-10-2018

Plaatselijke tijd:   15:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   6

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   02-10-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

Plaats:   Office pour les Infrastructures et la Logistique, Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint–Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, België.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   1 gevolmachtigd vertegenwoordiger per inschrijver mag de opening van de inschrijvingen bijwonen (op verplicht vertoon van een paspoort of een identiteitskaart). Inschrijvers die de opening wensen bij te wonen, moeten de eenheid OIB.02.002 Overheidsopdrachten uiterlijk 2 werkdagen vóór de openingssessie schriftelijk (zie in I.1 vermelde gegevens) op de hoogte brengen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   ja

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   36 maanden na de gunning.

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   ja

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

1) Het bestek en de aanvullende documenten (met inbegrip van vragen en antwoorden) zullen beschikbaar worden gesteld op de volgende website: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906
Geïnteresseerde partijen wordt verzocht zich in te schrijven via de website. Zij worden vervolgens door het onlinesysteem voor openbare aanbesteding op de hoogte gebracht van eventuele updates die beschikbaar zijn voor onderhavige aanbesteding. Partijen die zich niet inschrijven via de website wordt verzocht deze regelmatig te raadplegen. Indien inschrijvers op deze website geen kennis nemen van aanvullende informatie in verband met onderhavige aanbesteding, kan de Commissie hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. De website wordt regelmatig geüpdatet en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om na te gaan of er updates of wijzigingen zijn aangebracht tijdens de periode van de opening van de aanbesteding.
2) Indiening van voorbeelden: de inschrijver moet binnen een termijn van 15 werkdagen na de uiterste termijn voor de indiening van de inschrijving 2 voorbeelden van de rekken die zijn beschreven in punt 3.3.1 van de administratieve clausules (bijlage II) ter beschikking stellen.
3) Er is een niet-verplicht bezoek gepland (zie punt 3.3.1 van bijlage II „Administratieve clausules”).
4) De aanvullende inlichtingen inzake de contractuele voorwaarden, verlengingen van de opdracht, de voorwaarden voor deelneming, de minimumniveaus voor de vereiste bekwaamheden, de geraamde totale omvang van de opdracht enz. worden vermeld in het bestek dat beschikbaar is op bovengenoemde website. Er wordt geen papieren versie uitgegeven. Het OIB heeft in 2005 een EMAS-certificaat ontvangen en kiest voor een milieubewuste aanpak. EMAS, het milieubeheer- en milieuauditsysteem, is het vrijwillige instrument van de EU dat wordt gebruikt door organisaties om hun milieuprestatie te verbeteren.
5) Uitvoerende agentschappen kunnen tijdens de looptijd van de opdracht worden toegevoegd als aanbestedende dienst (voor maximaal 10 % van de totale waarde van de opdracht en voor alle uitvoerende agentschappen samen), indien ze op het moment van de bekendmaking van de aanbesteding niet officieel bestonden noch in oprichting waren en ze daarom geen formele benaming hadden in de aanbestedingsstukken.
6) Voor meer informatie over de deelname aan de aanbesteding en over het verloop van de procedures voor overheidsopdrachten bij het OIB, wordt u uitgenodigd om de „Guide des soumissionnaires” („Handleiding voor inschrijvers”) en de brochure „Avoir la Commission européenne comme client” („Zaken doen met de Europese Commissie”) te raadplegen. Deze zijn beschikbaar via de volgende link: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
7) Deze opdracht is het voorwerp van een gezamenlijke procedure waaraan 18 andere instellingen en agentschappen deelnemen als aanbestedende diensten (zie de uitnodiging tot inschrijving van de aanbesteding).

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 43031
E-mail
[email protected]
Fax
+352 43032100
Internetadres
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het de klager bekend werd. De indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-07-2018