AZ Groeninge vzw
Aankondiging van een opdracht

PF4 Schoonmaakmateriaal

Perceel 1: Schoonmaakmateriaalwagens
Iedere schoonmaakster beschikt over een werkwagen waarop alle schoonmaakmaterialen en toebehoren aanwezig zijn voor één werkdag.
De wagen is dermate ontworpen dat ongeacht de lichaamslengte van de medewerker deze op een ergonomische wijze kan gebruikt worden met zo min mogelijke belasting.
De schoonmaakmethodiek die gebruikt wordt is het stofwissen in combinatie met het microvezelsysteem.
De aanneming heeft tot doel het leveren en in dienst stellen van de wagens, een zo volledig mogelijke documentatie, gebruiksaanwijzing, onderdelenlijst en technische informatie van de aangeboden toestellen dienen bij de offerte te worden toegevoegd.
Perceel 2: Handbediende schrobzuigtoestellen
Voor de bijkomende m² in het nieuwbouwcomplex te reinigen is het noodzakelijk om over bijkomende schrobzuigtoestellen te beschikken.
De aanneming heeft tot doel het leveren en in dienst stellen van deze toestellen.
Perceel 3: Automatisch schrobzuigtoestel
Voor de bijkomende m² in het nieuwbouwcomplex te reinigen is het noodzakelijk om over een bijkomend schrobzuigtoestel te beschikken dat automatisch / geprogrammeerd kan schoonmaken.
De aanneming heeft tot doel het leveren en in dienst stellen van deze toestellen.
Perceel 4 : Mini schrobzuigtoestellen
Voor de sanitaire ruimtes in het nieuwbouwcomplex te reinigen is het noodzakelijk om over bijkomende schrobzuigtoestellen te beschikken .
De aanneming heeft tot doel het leveren en in dienst stellen van deze toestellen.

Publicatiedatum
26-07-2016
Deadline
19-09-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
39713410 - Vloerreinigingsmachines
39800000 - Producten voor schoonmaken en poetsen
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Groeninge vzw
Postadres
Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Liesbet Toye

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Uitbreiding schoonmaakmateriaal en -machines ifv inhuizing nieuwe campus.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

De bankverklaring dient opgemaakt te zijn in 2016.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
* Een nota met beschrijving van de dienst na verkoop.
-alsook de beschrijving (plaats uitbating) van eventuele servicepunten in België
-de bereikbaarheid/openingsuren van de dienst na verkoop

Eventuele minimumeisen:

Minstens drie gelijkaardige leveringen dienen uit de ziekenhuiswereld te komen.