Universitair Ziekenhuis Brussel
Aankondiging van een gegunde opdracht

raamovereenkomst voor de implementatie en ondersteuning van het elektronisch patiëntendossier van het UZ Brussel in Belgische ziekenhuizen

Raamcontract voor de implementatie en ondersteuning van het elektronisch patiëntendossier van het UZ Brussel in Belgische ziekenhuizen.
Het UZ Brussel heeft een geïntegreerd Elektronisch Patiëntendossier ontwikkeld, het Klinisch Werkstation genaamd, bestaande uit o.a. functionaliteiten ter ondersteuning van de patiëntenadministratie, een elektronisch Medisch dossier, een elektronisch Verpleegkundig dossier, functionaliteiten inzake planning, order entry, medicatietoediening, laboresultaten, etc. Dit systeem wordt doorheen het volledige ziekenhuis gebruikt, zowel in de ambulante setting als voor gehospitaliseerde patiënten, voor spoedopnames en voor het operatiekwartier.
Doelstelling is dit elektronisch patiëntendossier in andere geïnteresseerde ziekenhuizen te implementeren en deze ziekenhuizen vervolgens kwalitatieve ondersteuning aan te bieden.
Inzake implementatie zal de dienstverlener verantwoordelijk gesteld worden voor de volledige realisatie van elk implementatieproject. In de finale offerte zal de weerhouden kandidaat duidelijk moeten aangeven hoe hij een dergelijke implementatie zal organiseren, welke taken hij voorziet, welke profielen hij hierbij zal inzetten en welke doorlooptijd voorzien zal worden. De weerhouden kandidaat zal in die offerte ook dienen aan te geven welke voorbereidende en begeleidende maatregelen hij zal treffen om deze implementatieprojecten op een kwalitatieve wijze uit te voeren. De implementatieprojecten zullen in ieder geval omkaderd worden door strikte afspraken inzake dienstverleningskwaliteit. De ontwikkeling van het Klinisch Werkstation zal door het UZ Brussel opgenomen worden, die daarnaast ook een ondersteunende rol kan hebben bij de implementatieprojecten en tevens controle zal uitvoeren op de dienstverlening door de kandidaat.
Inzake ondersteuning wenst het UZ Brussel dat de dienstverlener de volledige ondersteuning van het Klinisch Werkstation naar andere ziekenhuizen op zich neemt. Ook hier zullen de weerhouden kandidaten in hun finale offerte dienen aan te geven hoe zij deze dienstverlening zullen organiseren, welke voorbereidende en begeleidende maatregelen zij in dat kader zullen treffen, welke Service Level Agreements zij zullen aanbieden en verzekeren, etc.
Bijzonderheden van het raamcontract:
• Raamcontract van 4 jaar, verlengbaar met maximaal 3 periodes van 1 jaar.
• Het UZ Brussel beoogt de raamovereenkomst af te sluiten met één deelnemer.
• Niet enkel het UZ Brussel maar ook andere Belgische ziekenhuizen, die er voor kiezen de zorgondersteunende toepassingen van het UZ Brussel te gebruiken, zullen beroep kunnen doen op de diensten voorzien in deze raamovereenkomst.
• Teneinde de samenwerking tussen de geïnteresseerde ziekenhuizen te structureren, zal een specifieke organisatorische structuur opgezet worden. Het UZ Brussel behoudt zich het recht voor de raamovereenkomst over te dragen aan deze nieuwe structuur.
Geschatte hoeveelheden:
Het UZ Brussel schat dat 5 à 10 ziekenhuizen van deze aanpak gebruik zullen maken in de context van deze raamovereenkomst. Bovenvermelde geschatte hoeveelheid vormt op geen enkele wijze een engagement inzake de werkelijk af te nemen hoeveelheden. De weerhouden kandidaat zal noch van het UZ Brussel, noch van de organisatorische structuur waarnaar deze raamovereenkomst overgedragen zou worden, een schadevergoeding kunnen eisen indien de uiteindelijk bestelde hoeveelheden lager uitvallen dan bovenvermelde schattingen.
De kandidaten dienen schriftelijk hun kandidatuur in te dienen in 3 exemplaren aan de aanbestedende dienst.

Publicatiedatum
21-04-2016
Opdrachtcodes (CPV)
72200000 - Softwareprogrammering en -advies
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27Y
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Brussel
Postadres
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Karina Scherlippens

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
E-TRINITY
Postadres
-
Titel
raamovereenkomst voor de implementatie en ondersteuning van het elektronisch patiëntendossier van het UZ Brussel in Belgische ziekenhuizen
Waarde
-