FOD Fin Afdeling Aankopen
Aankondiging van een opdracht

VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR HET ONDERHOUD VAN DE OMSLAGSCANNERS VOOR DE SCANNINGCENTRA TE GENT EN NAMEN.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor het onderhoud van de omslagscanners voor de scanningcentra te Gent en Namen.

Publicatiedatum
11-04-2016
Deadline
12-05-2016 om 14:30
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Diensten
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FOD Fin Afdeling Aankopen
Postadres
North Galaxy- B Toren-4de verdieping-Albert II-laan 33/961, 1030 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Michael Debande

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek