Digipolis
Aankondiging van een opdracht

A000420 - Junior beheerder ITD Telecom

Het voorwerp van de opdracht is: ondersteuning van het team dat de infrastructuur van Digipolis beheert
De opdracht zal aanvangen; begin december 2016
De duurtijd van de opdracht bedraagt: Tot einde project of beschikbaar budgetten
Er zijn geen percelen.
De omschreven opdrachten betreffen steeds vermoedelijke hoeveelheden. Ze kunnen uitgebreid of verminderd worden overeenkomstig de noden van het bestuur en binnen het kader van dit bestek. De mandagen worden afgeroepen per order.
De orders zijn, afhankelijk van de uit te voeren projecten, niet altijd doorlopend en / of aaneensluitend.
Onderaanneming is toegestaan.

Publicatiedatum
21-09-2016
Deadline
13-10-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 7
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Digipolis
Postadres
Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Mees Ben

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Overeenkomstig artikel 61 § 1 van het KB Plaatsing moet in elk stadi-um van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, waarvan het Opdrachtgevend Bestuur kennis heeft, veroordeeld is voor:
1. Deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in art. 324bis van het Strafwetboek;
2. Omkoping als bedoeld in art. 246 van het Strafwetboek;
3. Fraude als bedoeld in art. 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
4. Witwassen van geld als bedoeld in art. 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Overeenkomstig artikel 61 § 2 van het KB Plaatsing kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die :
1. Die in staat van faillissement of vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
2. Die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure in andere nationale reglementeringen;
3. Die, bij een rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
4. Die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan;
5. Die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de bepalingen van art. 62 van het K.B. van 15 juli 2011;
6. Die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeen-komstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het K.B. van 15 juli 2011;
7. Die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van de opeisbare inlichtingen of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.
Het bewijs dat de inschrijver zich niet in één van bovenstaande gevallen bevindt, wordt geleverd door het voorleggen van:
• verklaring op erewoord waarin de inschrijver verklaart zich niet in één van de gevallen te bevinden zoals opgegeven in artikel 61 van het KB Plaatsing. Hiertoe dient de inschrijver het formulier zoals opgenomen in bijlage bij dit bestek te gebruiken. (bijlage 3)
• RSZ-attest voor binnenlandse inschrijvers (art. 62 § 1 van het KB Plaatsing) : Digipolis zal het RSZ-attest zelf opvragen op basis van het ondernemingsnummer van de inschrijver in de Kruispuntbank van Ondernemingen dat moet worden ingevuld op het inschrijvingsformulier.
• RSZ-attest voor buitenlandse inschrijvers (art. 62 § 1 van het KB Plaatsing): De buitenlandse inschrijver dient een attest bij te voegen dat werd uitgereikt door de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat hij heeft voldaan aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd. Indien een dergelijk document niet wordt uitgereikt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed.
• een document waaruit het mandaat blijkt van de ondertekenaar om de inschrijver te verbinden (bv. uittreksel uit de neergelegde en gepubliceerde statuten en/of uit delegatiebeslissingen van de bevoegde organen, of indien dergelijke uittreksels ontbreken een ondertekende beslissing van de bevoegde organen of personen).

Economische en financiële draagkracht

Wat betreft de beoordeling van de financiële en economische draag-kracht wordt voor de kwalitatieve selectie van de inschrijvers gevraagd:
• het bewijs van een verzekering tegen gebruikelijke beroepsrisico’s met vermelding van begin- en einddatum. (bijlage 6)

Vakbekwaamheid

Om de technische bekwaamheid van de dienstverlener na te gaan wordt voor de kwalitatieve selectie van de inschrijvers gevraagd:
• een verbintenis om in het kader van deze opdracht enkel Neder-landstalige medewerkers in te zetten. (bijlage 8)
• In het kader van de selectie van kandidaten is het mogelijk dat een kandidaat-inschrijver zich beroept op de bekwaamheid/draagkracht van onderaannemers. De inschrijver moet dan aantonen dat hij voor deze opdracht over een verbintenis met de andere bedrijven /onderaannemers beschikt. (bijlage 7)
• een selectie van drie relevant geachte referenties, die de inschrijver heeft uitgevoerd gedurende de laatste drie jaar. (bijlage 9) De installaties en implementaties die als referentie worden opgegeven moeten afgerond en daadwerkelijk uitgevoerd zijn, m.a.w. er moeten duidelijke resultaten kunnen worden beschreven. Indien de inschrijver meer dan drie referenties geeft, zal de aanbestedende overheid de voor haar drie meest relevante referenties selecteren om de technische bekwaamheid te evalueren.
Per referentie (max. 1 A4) dient volgende indeling te worden gebruikt :
Korte beschrijving inhoud project
Relevantie voor deze nieuwe opdracht
Sector
Beschrijving van de problematiek en de gekozen oplossing om de problematiek op te lossen.
Datum opdracht
Duurtijd opdracht
Gebruikte technologie
Budget
Contactpersoon
Telefoonnummer
e-mail

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A, minimaal 3 relevante referenties