Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Aankondiging van een opdracht

OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN IFOBT’S EN ANDERE MATERIALEN EN VOOR DE BIJHORENDE DIENSTEN VOOR HET VLAAMS BEVOLKINGSONDERZOEK NAAR DIKKEDARMKANKER

Het voorwerp van deze opdracht is het leveren van iFOBT’s en andere materialen en de bijhorende diensten in het kader van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker.
Het is een opdracht voor leveringen in de zin van artikel 3, 3°, van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, met o.a. CPV-code 33000000-0 (Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging.

Publicatiedatum
08-10-2015
Deadline
01-12-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
33000000 - Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Postadres
Ellipsgebouw - K. Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Luyten Pieter

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A