Sint-Vincentiusziekenhuis vzw
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor de aankoop van stoomsterlisatoren met toebehoren - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Het betreft een raamovereenkomst met één leverancier voor het leveren, installeren en inbedrijfstellen van vermoedelijk 2 stoomsterilisatoren met toebehoren en een afwerking in RVS-bekleding. De sterilisatoren met de RVS-bekleding vormen een barrière tussen de reine zone (inpakzone) en steriele zone (opslagzone) van de sterilisatieafdeling.
Naast dit vaste gedeelte bestaat de opdracht ook uit een uitbreidingsgedeelte, met name het afsluiten van een preventief onderhoudscontract voor elke stoomsterilisator.

Publicatiedatum
01-10-2015
Deadline
27-10-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33191100 - Sterilisator
33191000 - Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging
33191110 - Autoclaven
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sint-Vincentiusziekenhuis vzw
Postadres
Schutterijstraat 34, 9800 Deinze, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Kim Devolder

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. Dit attest moet betrekking hebben op het voorlaatste afgelopen kwartaal voor de uiterste datum voor de indiening van de offertes.
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichten ten opzichte van de FOD Financiën.
* In elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt uitgesloten de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
.

Vakbekwaamheid

De inschrijver bewijst zijn technische bekwaamheid aan de hand van een lijst van alle leveringen van stoomsterilisatoren in de afgelopen 3 jaren, met name in 2015, 2014 en 2013. Een volledige referenielijst moet worden toegevoegd aan de offerte.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver moet in de jaren 2013 tot en met 2015 minstens 5 leveringen van stoomsterilisatoren van minstens dezelfde capaciteit in een ziekenhuis hebben uitgevoerd. Deze 5 referenties worden ingevuld in de tabel die is opgenomen in het offerteformulier in bijlage A bij dit bestek (vermelding van (i) ziekenhuis met contactpersoon, (ii) datum van levering en (iii) bedrag van levering)