AZ Groeninge vzw
Aankondiging van een opdracht

PF 4 Aankoop meubilair labo

PF 4 Aankoop meubilair labo

Publicatiedatum
05-10-2015
Deadline
20-11-2015 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
33192000 - Meubilair voor medische doeleinden
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Groeninge vzw
Postadres
Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Griet Laleman

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

raamovereenkomst voor medicatie uitgifte kasten voor nieuwbouw fase 2 + 3

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

*recente bankverklaring

Vakbekwaamheid

* CE Attest
* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
* Monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid.
* Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht.
* Een verklaring waaruit blijkt welke werktuigen , materieel en technische uitrusting de inschrijver beschikbaar heeft voor de uitvoering van de betreffende opdracht.
* De toestellen die u levert moeten beantwoorden aan een aantal richtlijnen. Gelieve per punt te bevestigen indien u aan volgende eisen kan tegemoetkomen:
-voorzien zijn van een reglementair aangebracht CE label en meegeleverd CE attest
-beschikbaarheid van een schriftelijke handleiding in het Nederlands betreffende de werking, bediening, onderhoud, inspectie en veiligheid van het geleverde. Dit wordt met het toestel meegeleverd evenals alle aanduidingen in verband met het veilig gebruik, ook in geval van niet voltooide machines of machinecomponenten.

Eventuele minimumeisen:

* - Een CE attest kunnen voorleggen voor elk toestel.
- een verklaring kunnen voorleggen waarin bovengenoemde punten worden bevestigd/aangetoond.
* -CE attest en label
-beschikbaarheid Nederlandstalige handleiding
-beantwoorden aan bovenvermelde Belgische wetten en voorschriften
* mininmaal. 3 referenties uit de zorgsector van de voorbije 3 jaar van minimum 200.000 EUR