EMMAUS VZW
Aankondiging van een opdracht

Niersteenvergruizer met behandeltafel

Aankoop van een niersteenvergruizer met behandeltafel
Voorzien van een preventief onderhoudscontract over een periode van 120 maanden.
Beschrijving van de opdracht:
Deze opdracht omvat het leveren, plaatsen en in dienst stellen van de apparatuur in een OK omgeving.
Verbruiksmaterialen:
De inschrijver maakt een opsomming van de benodigde verbruiksmaterialen in zijn offerte.
Verloop van deze procedure:
Voorziene publicatie Oktober 2015
Voorziene gunning van de opdracht Januari 2016
Voorziene aankoop Januari 2016

Publicatiedatum
12-10-2015
Deadline
18-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33153000 - Niersteenvergruizer
33192200 - Medische tafels
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
EMMAUS VZW
Postadres
Edgard Tinellaan 1c, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
De heer Dirk Schadick

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver:
Niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld;
Niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
Geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig heeft tegen hem;
Niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
Geen ernstige fout heeft begaan bij zijn beroepsuitoefening;
Zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
Volgende attesten dienen bijgevoegd te worden:
-RSZ-attest - een attest met droogstempel;
-Fiscaal attest inning en de invordering
-Getuigschrift geen faling
-Uittreksel uit het strafregister
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

* Een verklaring betreffende de totale omzet van de bedrijfsactiviteit over de laatste drie beschikbare boekjaren in België, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Deze omzetverklaring kan geschieden onder de vorm van een jaarverslag (inclusief attest van de laatste drie beschikbare boekjaren) goedgekeurd door een erkend bedrijfsrevisor, doch bij voorkeur door een opgave van enkel de omzetcijfers op jaarbasis, getekend door de gevolmachtigde inschrijver.
* Inschrijver dient het liquiditeitsratio en solvabilliteitsratio op te geven over het laatste gepubliceerde jaarrekening.

Eventuele minimumeisen:

1) 900.000 EUR omzet op jaarbasis
2) Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor te leggen
2) Opgave acid ratio liquiditeit (vlottende activa t.o.v. het vreemd vermogen op korte termijn). De gemiddelde ratio over de laatste 3 boekjaren moet minstens 1 bedragen.
Deze ratio op te geven voor de laatste 3 afgesloten boekjaren.
3) Opgave ratio solvabiliteit (verhouding eigen vermogen t.o.v. totaal passief vermogen). De gemiddelde ratio over de laatste 3 boekjaren moet minstens 30% bedragen.
Deze ratio op te geven voor de laatste 3 afgesloten boekjaren.

Vakbekwaamheid

* Er worden minimum 3 en maximum 5 attesten voorgelegd van goede uitvoering van een gelijkaardige levering en installatie in België over de periode 2012-2014. Deze attesten zijn getekend door opdrachtgever en opdrachtnemer met vermelding van:
• Een duidelijke en verstaanbare omschrijving van de configuratie
• Coördinaten (naam opdrachtgever, adres, contactpersoon en telefoonnummer) voor een referentiecheck
• Orde van grootte van de investering
• Vermelding van gradatie van tevredenheid door de opdrachtgever
* Er worden minimum 3 en maximum 5 attesten voorgelegd van goede uitvoering van een gelijkaardige levering en installatie in België over de periode 2013-2014-2015.
Deze attesten zijn getekend door opdrachtgever en opdrachtnemer met vermelding van:
• Een duidelijke omschrijving van de geleverde producten
• Coördinaten (naam opdrachtgever, adres, contactpersoon en telefoonnummer) voor een referentiecheck
• Orde van grootte op jaarbasis
• Vermelding van gradatie van tevredenheid door de opdrachtgever
* Een attest van goede uitvoering van minimum 2 bedrijven met levering in België voor de uitvoeringsperiode 2013-2014-2015.
Deze leveringen dienen gelijkaardig te zijn aan deze overheidsopdracht.
* Een lijst met minimum drie en maximum vijf gedocumenteerde en relevante recente leveringen in België, met minimum vermelding van volgende gegevens:
- Gegevens en telefoonnummer van opdrachtgever
- Vermelding van de bedragen
- Omschrijving van de opdracht
De lijst moet minstens afgestemd zijn op de hierboven beschreven criteria en mag geenszins een standaard referentielijst zijn.
* Een lijst met minimum twee en maximum vijf gedocumenteerde en relevante recente leveringen (over de laatste drie jaar) met minimum vermelding van volgende gegevens:
- Gegevens en telefoonnummer van gebruiker
- Vermelding van de bedragen
- Omschrijving van de opdracht
- Het document is duidelijk leesbaar en getypt (geen handgeschreven document)
- Het document vermeldt duidelijk over welke aankoop het gaat en is gedateerd en ondertekend door de gebruiker. Het document wordt tevens gehandtekend door de inschrijver.
De referentie moet gaan over dezelfde configuratie die wordt gevraagd in het bestek, met name een niersteenvergruizer met C-boog en behandeltafel. Referenties die verschillen van deze opgave worden niet aanvaard.
Referenties die niet voldoen aan de hierboven vermelde criteria, worden niet weerhouden.
Indien een inschrijver geen referenties kan voorleggen (vb. beginnende activiteit, andere) dient de inschrijver op straffe van nietigheid een grondige motivatie te geven in de offerte.

Eventuele minimumeisen:

* 3 - 5 attesten