Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

RO vernieuwing/uitbreiding bep. elektr. installaties “zeer lage veiligh.sp." metro+premetro Brussels

Raamovereenkomst voor de vernieuwing of uitbreiding van bepaalde elektrische installaties zogenaamde “zeer lage veiligheidsspanning” voor de metro et premetronet van het Brussels Gewest.
Maken eveneens deel uit van de evacuatiewerken van oude kringen en uitrustingen afstand.
Deze opruimingswerken – voornamelijk ter hoogte van de kabelladders en de lokalen worden uitgevoerd in het kader van het onderhoud van de tool.


Datum van verzending van deze aankondiging
25-05-2018
Publicatiedatum
28-05-2018
Deadline
24-07-2018
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
32000000 - Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
45314000 - Installeren van telecommunicatie-uitrusting
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Postadres
Vooruitgangsstraat 80
Plaats
Brussel
Postcode
1030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zien Bestek

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-