Europejski Komitet Regionów (KR)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Instalacja systemów pomiaru energii elektrycznej, ciepła i objętości przepływu

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Europejski Komitet Regionów (KR)
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Rue Belliard 101
Miejscowość
Bruxelles
Kod pocztowy
1040
Kod NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Osoba do kontaktów
Direction logistique, unité programmation/Gestion financière et contractuelle
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-

Adresy internetowe

Główny adres:   http://www.cor.europa.eu

Adres profilu nabywcy:   http://www.cor.europa.eu

I.2) Wspólne zamówienie

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień:   tak

W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:   -

Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca:   nie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Instalacja systemów pomiaru energii elektrycznej, ciepła i objętości przepływu

Numer referencyjny:   CdR/DL/26/2017

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV:   38550000 - Liczniki

Uzupełniający kod CPV:   -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis

Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i oddanie do użytku systemów pomiaru energii elektrycznej, systemów pomiaru zużycia energii i przepływu do urządzeń do produkcji chłodu i ciepła oraz do urządzeń dystrybucji energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach zajmowanych przez Europejski Komitet Regionów i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli.

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części:   nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość:   680.000,00

Waluta:   EUR

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa

-

Część nr:   -

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV:   38421100 - Wodomierze

Uzupełniający kod CPV:   -

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:   Bruksela, Belgia

II.2.4) Opis zamówienia

Orientacyjnie umowa będzie dotyczyć:

— montażu systemów pomiaru energii elektrycznej: około 137 sztuk,

— montażu systemów pomiaru objętości przepływu: około 15 sztuk,

— montażu systemów pomiaru energii cieplnej: około 8 sztuk,

— instalacji pomiarowej gazu: około 0 sztuk.

(łączna liczba systemów pomiaru do zamontowania: 160 sztuk),

— spisania informacji i zaprogramowania (także w nowo zamontowanych licznikach): około 192 sztuki,

— spisania informacji i zaprogramowania (także w nowo zamontowanych licznikach): około 21 sztuk,

— spisania informacji i zaprogramowania (także w nowo zamontowanych licznikach): około 22 sztuki,

— spisania informacji i zaprogramowania (także w nowo zamontowanych licznikach): około 5 sztuk,

(łączna liczba urządzeń, których dotyczy spisanie informacji i zaprogramowanie (także w nowo zamontowanych licznikach): 240).

Wykonanie zamówienia wymaga w szczególności następujących usług (wykaz nie jest wyczerpujący):

— sprawozdanie z przeglądu stanu,

— roboty związane z modyfikacją przewodów, izolacją,

— montaż urządzeń do pomiaru energii elektrycznej,

— montaż urządzeń do pomiaru energii cieplnej,

— montaż urządzeń do pomiaru objętości przepływu,

— montaż urządzeń do pomiaru gazu,

— roboty związane z przeróbkami istniejącej sieci hydraulicznej,

— roboty elektryczne,

— roboty związane z programowaniem,

— operacje testowe i związane z oddaniem do użytku,

— czyszczenie końcowe.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje:   nie

Opis opcji:   -

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:   nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

-

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:   tak

Ustanowiono dynamiczny systemu zakupów:   nie

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną:   nie

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:   nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:   2017/S 152-314091

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów opublikowanego w ramach powyższego ogłoszenia o zamówieniu:   nie

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia informacyjnego:   nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   CdR/DL/26/2017

Część nr:   -

Nazwa:   Instalacja systemów pomiaru energii elektrycznej, ciepła i objętości przepływu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy

07-12-2017

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Cofely services
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Bd Simon Bolivar 24
Miejscowość
Bruxelles
Kod NUTS
BE100
Kod pocztowy
1000
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   -

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   680.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   nie

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe

-

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa
Sąd
Adres pocztowy
Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość
Luxembourg
Kod pocztowy
L-2925
Państwo
LUXEMBOURG
Tel.
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Faks
+352 43032100
Adres internetowy
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
-
Kod pocztowy
-
Państwo
-
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:   W ciągu 2 miesięcy od powiadomienia wnioskodawcy, a w przypadku braku powiadomienia, od dnia kiedy zapoznał się z danym faktem. Złożenie skargi u Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie powoduje zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
-
Kod pocztowy
-
Państwo
-
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

21-12-2017

Załącznik D1 – Zamówienia ogólne: Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1. Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji zgodnie z art. 32 dyrektywy 2014/24/UE

Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na:

procedurę otwartą:   nie

procedurę ograniczoną:   nie

Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie:   -

Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:

brak konkurencji ze względów technicznych:   nie

zamówienie mające na celu stworzenie lub nabycie niepowtarzalnego dzieła sztuki lub wykonania artystycznego:   nie

ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej:   nie

Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie:   nie

Dodatkowe dostawy realizowane przez pierwotnego dostawce zamawiane zgodnie z warunkami ścisłe określonymi w dyrektywie:   nie

Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie:   -

Zamówienie na usługi, które zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu:   -

Dostawy towarów notowanych i nabywanych na rynku towarowym:   -

Nabycie dostaw lub usług na szczególnie korzystnych warunkach:

od dostawcy, który definitywnie likwiduje swoja działalność:   -

ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej:   -

2. Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.Urz. UE

Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy:   nie

3. Wyjaśnienie

-