Belangrijke wijzigingen wetgeving overheidsopdrachten

We informeren u graag over een belangrijke wetswijziging inzake de Belgische wet op de overheidsopdrachten. Het gaat om de wet van 8 februari 2023 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, met betrekking tot bestuur.

Deze wet is op 16 februari 2023 in het Belgisch Staatsblad verschenen en bevat een aantal belangrijke wijzigingen om meer transparantie te krijgen en op een meer gestructureerde wijze gegevens te verzamelen. We lichten de voornaamste wijzigingen kort toe.

Ten eerste wordt het gebruik van elektronische communicatiemiddelen vanaf 1 september 2023 verplicht voor alle overheidsopdrachten die worden geplaatst door middel van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Dit betekent onder meer dat ook bij deze plaatsingsprocedure de offertes moeten worden ingediend via e-Tendering. Dit zal de administratieve lasten verminderen en de efficiëntie verhogen.

Ten tweede moet voor opdrachten en raamovereenkomsten die niet Europees zijn bekendgemaakt vanaf 1 september 2023 een vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht worden gepubliceerd, uiterlijk 30 dagen na de sluiting. Dit zal de zichtbaarheid en de controleerbaarheid van deze opdrachten verbeteren.

Ten derde moet voor opdrachten die gebaseerd zijn op raamovereenkomsten vanaf 1 januari 2025 jaarlijks de totale waarde van deze opdrachten per begunstigde onderneming, opgesplitst naar werken, leveringen of diensten, worden gecommuniceerd aan het federale aanspreekpunt, en dit ten laatste op 15 februari van elk jaar. Dit zal een beter overzicht geven van de marktverdeling en de concurrentiepositie van de ondernemingen.

Ten vierde moet voor beslissingen tot niet-gunning of niet-sluiting vanaf 26 februari 2023 een (vereenvoudigde) aankondiging van gegunde opdracht worden gepubliceerd. Dit zal de transparantie verhogen.

Ten vijfde moet voor opdrachten van beperkte waarde vanaf 1 januari 2025 jaarlijks de totale waarde van deze opdrachten per begunstigde onderneming, opgesplitst naar werken, leveringen of diensten, worden gecommuniceerd aan het federale aanspreekpunt, en dit ten laatste op 15 februari van elk jaar. Opdrachten waarvan het gunningsbedrag lager is dan 3.000 euro zijn van deze verplichting vrijgesteld. Dit zal een beter zicht geven op de omvang en de spreiding van deze opdrachten.

Zoals u ziet, heeft de nieuwe wet als doel om de federale overheid (FOD BOSA) in staat te stellen om op een gestructureerde en actieve wijze gegevens ter beschikking te stellen aan het maatschappelijk middenveld, de media en de economische actoren. Deze gegevens zullen worden gebundeld per aanbestedende overheid en op neutrale wijze worden voorgesteld . De modaliteiten voor de bekendmaking van deze gegevens worden nog in een koninklijk besluit vastgesteld.

Links:

https://bosa.belgium.be/nl/news/de-wet-bestuur-inzake-overheidsopdrachten-werd-gepubliceerd-het-belgisch-staatsblad

https://overheid.vlaanderen.be/nieuws/wijziging-wet-inzake-overheidsopdrachten-bestuur-en-transparantie

Schrijf je in en ontvang alle updates

Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.