Bepalingen omtrent de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten

De uitvoeringsregels zijn de regels die bepalen hoe een overheidsopdracht moet worden uitgevoerd nadat deze is gesloten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De opdrachtgever is de overheidsinstantie die een opdracht uitschrijft voor een bepaalde behoefte, bijvoorbeeld de levering van meubels, de schoonmaak van een gebouw of de organisatie van een evenement. De opdrachtnemer is het bedrijf of de persoon die de opdracht zal uitvoeren tegen een bepaalde prijs.

De uitvoeringsregels zijn van toepassing op alle overheidsopdrachten en concessies voor openbare werken in de klassieke sectoren, de speciale sectoren en het defensie- en veiligheidsdomein. De uitvoeringsregels zijn vastgelegd in het koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 14 januari 2013 Dit koninklijk besluit bevat ook de algemene aannemingsvoorwaarden (AAV), die de rechten en de plichten van de opdrachtgever en de opdrachtnemer vaststellen.

De uitvoeringsregels omvatten onder andere de volgende aspecten:

  • De borgtocht: dit is een waarborg die de opdrachtnemer moet stellen om de goede uitvoering van de opdracht te garanderen. De borgtocht bedraagt meestal 5% van de totale prijs van de opdracht en kan worden gesteld in geld, in effecten of in een bankgarantie.
  • De uitvoeringstermijn: dit is de termijn waarbinnen de opdrachtnemer de opdracht moet voltooien. De uitvoeringstermijn wordt bepaald in de opdrachtdocumenten en kan worden verlengd of verkort in geval van overmacht, wijziging van de opdracht of vertraging van de opdrachtgever.
  • De oplevering: dit is de handeling waarbij de opdrachtgever de opdracht aanvaardt of afkeurt. De oplevering kan voorlopig of definitief zijn. De voorlopige oplevering betekent dat de opdrachtgever de opdracht in gebruik neemt, maar nog enkele gebreken kan laten herstellen. De definitieve oplevering betekent dat de opdrachtgever de opdracht definitief goedkeurt en de opdrachtnemer van zijn verplichtingen ontslaat.
  • De betaling: dit is de vergoeding die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer betaalt voor de uitvoering van de opdracht. De betaling gebeurt meestal in schijven, naargelang de voortgang van de opdracht. De betaling is onderworpen aan de btw-regeling en kan worden verminderd of opgeschort in geval van wanprestatie of geschil.
  • De aansprakelijkheid: dit is de verantwoordelijkheid die de opdrachtgever en de opdrachtnemer dragen voor de schade die zij veroorzaken of lijden tijdens de uitvoering van de opdracht. De aansprakelijkheid kan contractueel of buitencontractueel zijn, en kan worden gedekt door een verzekering.
  • De geschillen: dit zijn de conflicten die kunnen ontstaan tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer over de uitvoering van de opdracht. De geschillen kunnen worden voorkomen of opgelost door overleg, bemiddeling, arbitrage of een gerechtelijke procedure.

De uitvoeringsregels zijn dus de regels die de opdrachtgever en de opdrachtnemer moeten naleven om de overheidsopdracht op een correcte en efficiënte manier uit te voeren. De uitvoeringsregels zijn gebaseerd op de wetgeving en de beginselen van de overheidsopdrachten, en moeten worden aangepast aan de specifieke kenmerken van elke opdracht.

Meer weten?
Stel jouw vraag