Wat is de standstill-periode voor een overheidsopdracht?

Een standstill-periode is een periode waarin de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht uitstelt om de deelnemende bedrijven de kans te geven om eventueel een beroep in te stellen tegen de gunningsbeslissing. Een standstill-periode heeft als doel om de rechtsbescherming van de bedrijven te waarborgen en om de transparantie en de eerlijke mededinging te bevorderen.

De standstill-periode is van toepassing op de meeste overheidsopdrachten, behalve op de opdrachten van beperkte waarde waarvan de raming lager is dan 30.000 euro (excl. BTW) of op de onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking. De standstill-periode begint te lopen vanaf de kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de niet-gekozen inschrijvers. De duur van de standstill-periode is afhankelijk van de wijze van kennisgeving:

  • Als de kennisgeving per fax of elektronisch gebeurt, bedraagt de standstill-periode 15 kalenderdagen.
  • Als de kennisgeving per post of per drager gebeurt, bedraagt de standstill-periode 20 kalenderdagen.
  • Als de kennisgeving op verschillende wijzen gebeurt, geldt de kortste termijn.

Tijdens de standstill-periode mag de aanbestedende overheid de opdracht niet sluiten met de gekozen inschrijver. De standstill-periode doet ook geen contractuele verbintenis ontstaan. Die ontstaat pas bij de sluiting van de opdracht, na het verstrijken van de standstill-periode of na de afhandeling van een eventueel beroep.

Voor de deelnemende bedrijven biedt de standstill-periode de mogelijkheid om de gunningsbeslissing te betwisten als zij menen dat de aanbestedende overheid een fout heeft gemaakt of de wet heeft geschonden. Zij kunnen een beroep instellen bij de Raad van State of de rechtbank van eerste aanleg, afhankelijk van de aard en de waarde van de opdracht. Zij moeten dit doen binnen de standstill-periode, anders verliezen zij hun recht om de gunning aan te vechten.

Een standstill-periode is dus een belangrijk instrument voor zowel de aanbestedende overheid als de deelnemende bedrijven. Een standstill-periode zorgt voor een wachttijd tussen de gunningsbeslissing en de sluiting van de opdracht, waarin de rechten en de belangen van de betrokken partijen worden gerespecteerd.

Meer weten?
Stel jouw vraag