Wat is een gunningsbeslissing voor een overheidsopdracht?

Een gunningsbeslissing is een document waarin de aanbestedende overheid de keuze van de leverancier voor een overheidsopdracht bekendmaakt. In het kader van overheidsopdrachten is een gunningsbeslissing een verplichte en gemotiveerde beslissing die deel uitmaakt van de procedure om een contract te sluiten tussen de aanbestedende overheid en de leverancier.

De aanbestedende overheid is de overheidsinstantie die een opdracht uitschrijft voor een bepaalde behoefte, bijvoorbeeld de bouw van een school, de levering van meubilair of de uitvoering van een studie. De aanbestedende overheid moet de opdracht bekendmaken via een publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen of op een Europese website, afhankelijk van de waarde en de aard van de opdracht. De publicatie bevat de voorwaarden en de criteria waaraan de offertes moeten voldoen, alsook de termijn en de wijze van indiening.

Een bedrijf dat geïnteresseerd is in de opdracht, kan een offerte indienen bij de aanbestedende overheid. Een offerte is een document waarin het bedrijf een prijsvoorstel doet voor de uitvoering van de opdracht, alsook de technische specificaties, de kwaliteitsborging en de referenties. Een offerte moet worden ingediend binnen de gestelde termijn en volgens de voorgeschreven wijze, bijvoorbeeld via een elektronisch platform of per aangetekende brief.

De aanbestedende overheid zal de offertes beoordelen op basis van de vooraf vastgestelde criteria, die kunnen gaan over de prijs, de kwaliteit, de duurzaamheid, de innovatie of de service. De aanbestedende overheid zal de beste offerte kiezen en een gunningsbeslissing opmaken. Een gunningsbeslissing moet de volgende elementen bevatten:

  • De identificatie van de opdracht en de opdrachtgever
  • De identificatie van de gekozen leverancier en de motivering van de keuze
  • De identificatie van de andere inschrijvers en de redenen voor hun verwerping
  • De vermelding van de mogelijkheid tot beroep en de termijn daarvoor

Een gunningsbeslissing moet worden meegedeeld aan alle inschrijvers, zowel de gekozen leverancier als de afgewezen inschrijvers. Een gunningsbeslissing doet geen contractuele verbintenis ontstaan. Die ontstaat pas bij de sluiting van de opdracht, na het verstrijken van de beroepstermijn of na de afhandeling van een eventueel beroep.

Een gunningsbeslissing is dus een essentieel document voor zowel de aanbestedende overheid als de deelnemende bedrijven. Een gunningsbeslissing geeft aan wie de opdracht heeft gewonnen en waarom. Een gunningsbeslissing kan ook aanleiding geven tot een beroep bij de Raad van State of de rechtbank van eerste aanleg, indien een inschrijver meent dat de aanbestedende overheid een fout heeft gemaakt of de wet heeft geschonden.

Meer weten?
Stel jouw vraag