Erkenning van een aannemer voor overheidsopdrachten

De erkenning van een aannemer is een officiële verklaring die aantoont dat een aannemer voldoet aan de vereisten om in aanmerking te komen voor een overheidsopdracht van werken. De erkenning wordt afgeleverd door de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Waarom is het belangrijk?

De erkenning van een aannemer is belangrijk omdat het een garantie biedt voor de kwaliteit, de betrouwbaarheid en de professionaliteit van de aannemer. Het is ook een manier om de concurrentie tussen de aannemers te bevorderen en de overheidsopdrachten transparant en eerlijk te maken.

Hoe werkt het?

Om erkend te worden als aannemer, moet een aannemer een aanvraag indienen bij de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. De aanvraag moet de volgende elementen bevatten:

  • een bewijs van de technische bekwaamheid van de aannemer, bijvoorbeeld door middel van diploma’s, certificaten, referenties of attesten
  • een bewijs van de financiële draagkracht van de aannemer, bijvoorbeeld door middel van een balans, een winst- en verliesrekening, een bankattest of een borgstelling
  • een bewijs van de professionele integriteit van de aannemer, bijvoorbeeld door middel van een uittreksel uit het strafregister, een attest van niet-faillissement of een verklaring op eer

De erkenning van een aannemer wordt gegeven voor een bepaalde categorie of ondercategorie van werken, afhankelijk van de aard en de omvang van de werken. Er zijn 20 categorieën en 46 ondercategorieën van werken, die elk een bepaalde klasse hebben. De klasse bepaalt de maximale waarde van de werken waarvoor de aannemer kan inschrijven. Er zijn 8 klassen, gaande van klasse 1 (maximaal 150.000 euro) tot klasse 8 (onbeperkt).

De erkenning van een aannemer is geldig voor een periode van 5 jaar. Na deze periode moet de aannemer een verlenging aanvragen. De aannemer moet ook elke wijziging in zijn situatie melden aan de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Overheidsopdrachten

De aanbestedende overheid moet in de opdrachtdocumenten de categorie en de klasse vermelden die vereist zijn voor de uitvoering van de opdracht. De aannemer moet bij zijn offerte een attest van erkenning voegen dat overeenstemt met de gevraagde categorie en klasse. Als de aannemer niet over de vereiste erkenning beschikt, wordt zijn offerte onregelmatig verklaard en kan hij de opdracht niet krijgen.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk na het ontvangen van de opdrachtdocumenten na te gaan of u voldoet aan de erkenningseisen. Als u merkt dat er mogelijke problemen zijn met de erkenningseisen, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de aanbesteder, nog voor u uw offerte indient.

Meer weten?
Stel jouw vraag