Bestekken en opdrachtdocumenten

Wat is een bestek voor een overheidsopdracht?

Een bestek is een document dat de aanbesteder opstelt om de overheidsopdracht te beschrijven en de voorwaarden te bepalen waaraan de kandidaten of inschrijvers moeten voldoen. Het bestek maakt deel uit van de opdrachtdocumenten, samen met de aankondiging van de opdracht, de eventuele selectieleidraad, de offerteformulieren en de bijlagen.

Het bestek heeft verschillende functies:

- Het informeert de potentiële kandidaten of inschrijvers over de aard, de omvang, de doelstellingen en de verwachtingen van de opdracht.
- Het bevat de regels en procedures die de aanbesteder zal volgen bij de plaatsing en de uitvoering van de opdracht, zoals de keuze van de plaatsingsprocedure, de selectie- en gunningscriteria, de termijnen, de wijze van indiening van de offertes, de betalingsmodaliteiten, de verweermiddelen, enz.
- Het vormt de basis voor de overeenkomst tussen de aanbesteder en de opdrachtnemer, samen met de algemene uitvoeringsregels en de offerte van de gekozen inschrijver.

Hoe stel je als ambtenaar een goed bestek op?

Een goed bestek moet duidelijk, volledig, coherent en juridisch correct zijn. Het moet ook rekening houden met de specifieke kenmerken en behoeften van de opdracht en de aanbesteder. Een goed bestek moet de volgende principes respecteren:

- Het moet de mededinging bevorderen en niet discrimineren tussen de kandidaten of inschrijvers. Het moet dus geen onnodige of onevenredige eisen stellen, geen voorkeur geven aan bepaalde merken of producten, geen ongerechtvaardigde afwijkingen van de wetgeving toelaten, enz.
- Het moet de transparantie verzekeren en alle relevante informatie verstrekken aan de kandidaten of inschrijvers. Het moet dus geen onduidelijke of tegenstrijdige bepalingen bevatten, geen essentiële informatie achterhouden of verbergen, geen wijzigingen aanbrengen zonder de nodige bekendmaking, enz.
- Het moet de beste prijs-kwaliteitverhouding nastreven en de optimale invulling van de behoefte van de aanbesteder garanderen. Het moet dus de technische specificaties en de gunningscriteria zorgvuldig bepalen, de risico's en de verantwoordelijkheden correct verdelen, de duurzaamheids- en innovatieaspecten in overweging nemen, enz.

Om een goed bestek op te stellen, kan de aanbesteder gebruik maken van verschillende hulpmiddelen, zoals modellen, handleidingen, checklists, online platformen, enz. De aanbesteder kan ook advies inwinnen bij gespecialiseerde diensten of externe deskundigen.

Waar vind je meer informatie over het bestek voor een overheidsopdracht?

Voor meer informatie over het bestek voor een overheidsopdracht, kan je de volgende bronnen raadplegen:

- De wetgeving inzake overheidsopdrachten, met name de wet van 17 juni 2016 en de koninklijke besluiten van 18 april 2017.
- De website van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, die onder meer modellen, handleidingen, FAQ's, enz. aanbiedt.
- De website van Vlaanderen Intern, die onder meer een draaiboek, een begrippenlijst, een toolbox, enz. aanbiedt.

Meer weten?
Stel jouw vraag